Table of Contents

סגל

סגל אקדמי

ראש התוכנית: פרופ׳ גיא דוידוב, משפטים (מומחה לדיני עבודה)

ועדת היגוי: פרופ׳ שאול אורג, מינהל עסקים

פרופ׳ מיכל פרנקל, סוציולוגיה

פרופ׳ לילך שגיב, מינהל עסקים

חברי סגל נוספים שמלמדים קורסים שכלולים בתוכנית:

פרופ׳ עמליה אוליבר-לומרמן, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

ד״ר עינת אלבין, הפקולטה למשפטים

ד״ר סיגל גולדין, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

פרופ׳ גילי דרורי, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

ד״ר רוני הולר, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית

ד״ר אסף זוסמן, המחלקה לכלכלה

פרופ׳ תמר זילבר, בית הספר למינהל עסקים

ד״ר מיכאל עמיאור, המחלקה לכלכלה

פרופ׳ יונה סכלקנס, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

ד״ר ליאת רז-יורוביץ, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובית הספר למדיניות ציבורית